A, B, C, D kategorijos ginklai

A, B, C, D kategorijos ginklai
A kategorijos ginklai
 1. Karinės raketos su sprogstamaisiais užtaisais ir jų paleidimo įtaisai;
 2. automatiniai šaunamieji ginklai;
 3. šaunamieji ginklai, kurie užmaskuoti kaip kiti daiktai;
 4. šaudmenys su pramušamaisiais, sprogstamaisiais arba padegamaisiais sviediniais ir šių šaudmenų sviediniai  bei jų paleidimo įtaisai;
 5. pistoletų ir revolverių šoviniai su ekspansyviomis kulkomis ir kulkos tokiems šoviniams, išskyrus atvejus, kai tokius šovinius bei kulkas medžioklei ar sportiniam šaudymui naudoja turintys tam teisę asmenys;
 6. duslintuvai, naktinio matymo taikikliai;
 7. visų kalibrų patrankos, haubicos, mortyros, minosvaidžiai;
 8. granatos ir granatsvaidžiai, tarp jų ir ašarinės granatos bei jų paleidimo įtaisai;
 9. visų rūšių bombos, torpedos, minos, jų  užtaisyti ir neužtaisyti sviediniai bei jų paleidimo įtaisai;
 10. liepsnosvaidžiai ir visi padegamieji sviediniai;
 11. ginklai, kurių lazerio spindulys  naudojamas karo tikslams ar taikiniui sunaikinti;
 12. ginklai, įtaisai, skirti taikiniui chemiškai sunaikinti;
 13. templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga viršija 1200 N;
 14. šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia panaudoti juos išardytus ar jie pakeičiami taip, kad tampa lengvai paslepiami;
 15. ginklai, kuriuose kaip taikinį naikinanti ar kitaip jį veikianti priemonė naudojamas radioaktyvusis, elektromagnetinis, šviesos, šilumos, infragarso ar ultragarso spinduliavimas, pavojingas biologinis poveikis, pavojingos gyvybei dujos ar kitokios pavojingos sveikatai ar gyvybei medžiagos arba energija;
 16. šoviniai graižtviniams ginklams su pasklindančiu šratų užtaisu;
 17. šaudmenys, skirti tik A kategorijos ginklams.
B kategorijos ginklai
 1. pusiau automatiniai arba pertaisomi trumpieji šaunamieji ginklai;
 2. vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, šaudantys centrinio įskėlimo šoviniais;
 3. vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių visas ilgis yra mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo šoviniais;
 4. pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa daugiau kaip trys šoviniai;
 5. pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, kurių dėtuvėje ir šovinio lizde kartu telpa ne daugiau kaip trys šoviniai, jeigu jų dėtuvė nuimama arba ginklo konstrukcija negarantuoja, kad su paprastais įrankiais jo negalima perdirbti į ginklą, kurio dėtuvėje ir šovinio lizde kartu tilptų daugiau kaip trys šoviniai;
 6. pertaisomi arba pusiau automatiniai ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;
 7. pusiau automatiniai šaunamieji ginklai, neskirti kariniam naudojimui, panašūs į karinius ginklus su automatiniais mechanizmais;
 8. templiniai ginklai, kurių visa įtempimo jėga yra nuo 200 N iki 1200 N.
C kategorijos ginklai
 1. pertaisomi ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus pertaisomus ilguosius lygiavamzdžius šaunamuosius ginklus ne ilgesniais kaip 60 cm vamzdžiais;
 2. ilgieji vienašūviai graižtviniai šaunamieji ginklai;
 3. pusiau automatiniai ilgieji šaunamieji ginklai, išskyrus išvardytus šio Įstatymo 4 straipsnio 4–7 punktuose;
 4. vienašūviai trumpieji šaunamieji ginklai, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 28 cm, šaudantys žiedinio įskėlimo šoviniais;
 5. pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija viršija 7,5 J.
D kategorijos ginklai
 1. vienašūviai ilgieji lygiavamzdžiai šaunamieji ginklai;
 2. signaliniai šautuvai, pistoletai (revolveriai);
 3. pneumatiniai ginklai, kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;
 4. dujiniai ginklai (pistoletai (revolveriai), aerozoliniai įrenginiai, įtaisai);
 5. šaunamieji ginklai, atitinkantys B, C kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl  nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra nuo 2,5 J iki 7,5 J;
 6. nešaunamieji ginklai,  kurie  nepriskirti draudžiamiesiems ginklams;
 7. senovinių šaunamųjų ginklų kopijos, pagamintos po 1870 metų;
 8. elektrošoko įrenginiai ir įtaisai, skirti savigynai.

Šio Įstatymo straipsniai, reglamentuojantys D kategorijos ginklų apyvartą, netaikomi  vienašūviams ilgiesiems lygiavamzdžiams šaunamiesiems ginklams. Jų  apyvartai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir C kategorijos ilgųjų šaunamųjų ginklų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *